هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس  یک شرکت سرمایه گذار در پروژه های نفت و گاز است. یکی از اهداف اصلی هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس کمک به دستیابی به بالاترین ارزش افزوده در زنجیره توسعه محصولات مبتنی بر هیدروکربن است.

X