هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

تحقیق و توسعه یک پروژه به معنای مطالعه جامع ایده ای است که برای تبدیل شدن به یک پروژه انتخاب شده است. این مطالعه شامل مطالعه فنی طرح کلی ، هزینه ها و مزایای اجرای پروژه ، گزینه های دیگر ، خطرات و تأثیرات زیست محیطی است. محیطی و اجتماعی ، چه مثبت و چه منفی.  هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس درباره بسیاری از پروژه ها تحقیق کرده است که پس از مطالعه و بررسی توسط مدیران موهیکو ، برخی از آنها به مراحل اجرایی رسیده اند.

X