هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

ضرورت وجود بندر قوی صنعت بانکرینگ در دریای خزر 

صنعت سوخت رسانی دریایی تبدیل به یکی از بخشهای مهم در حوزه خدمات صنایع دریایی شده است توجه به این مهم که مرکزیت آن ، سوخت و عملیات سوخت رسانی است بسیار حائزاهمیت است . بدین معنی که سایر اجزا به واسطه و حول این فرآیند شکل خواهن گرفت . از مزا یای صنعت بانکرینگ میتوان به رونق اقتصادی منطقه ارتقاء جایگاه جهانی به ویژه در  حوزه های اقتصاد و سیاست کاهش قاچاق سوخت و ارز آوری و کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد

 

 

تجارت انرژی یکی از مهمترین اجزای فعالیتهای کشتیرانی 

تجارت انرژی و به طور خاص نفت و فرآورده های آن یکی از مهمترین اجزای فعالیتهای کشتیرانی جهانی است که تقریبا یک سوم از کل تجارت دریایی بین المللی را در بر میگیرد

 

 

سرما یه گذاری هولدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس در پروژه بانکرینگ انزلی گیلان 

مطالعات اولیه و امکان سنجی طرح به لحاظ اقتصادی و فنی در دو بخش ساحلی و فرا ساحلی به انجام خواهد رسید و طراحی و ساخت این بخشها با هدف ایجاد زیر ساختهای لازم برای بار گیری و تخلیه سوخت و مشتقات نفتی و تأمین ترابری دریایی پیش بینی و انجام خواهد شد  که با در نظر گرفتن قابلیتهای این سایت دستیابی به ظرفیتهای عملیاتی تا یک میلیون تن در سال امکان پذیر خواهد بود بخش فرا ساحل این طرح مهم نفتی در منطقه انزلی دارای دو موج شکن است که موج شکن اصلی آن به طول ۸۰۰ متر و موج شکن فرعی هم با ۳۰۰ متر طول تکمیل خواهد شد این پروژه دارای یک اسکله در کنار موج شکن اصلی است

 

 

X