هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

ارزشهای سازمانی 

مشتری مداری و احترام 

تعهد و مسئولیت پذیری با تمرکز برخود کنترلی

چابکی سازمان با تمرکز برهمکاری ، مشارکت و کارتیمی

بهبود مستمر با تمرکز برخلاقیت و نوآوری 

اعتماد و صداقت نسبت به کلیه ذینفعان سازمان

X