هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

چشم انداز 

ایدئولوژی مرکزی با ارزش های مرکزی که خمیر مایه دیدگاه هلدینگ توسعه نفت خلیج فارس را تشکیل می دهد در اصول زیر نهفته است : 

فعلیت در فلسه زبانی ، نه فقط تجلیل زبانی 

. کشف یک کل بهم بسته ( یک میثاق ویا چب سازمانی ) که اعضا سازمان رابهم مرتبط می نماید 

.نظامات جدید به جای نظامات قدیم 

. خاتمه دادن به رقا بت های ایدئولوژیک کارکنان و تفاهم بر سر مفاهیم عالیه مشترک 

. ایجاد یک نظام ارگانیکی با فرد اجتماعی و اخلاقی لازم (هنجارهای جدید فرهنگی )

. مشروعیت و مقبولیت سازمان برای کارکنان و مشتریان (متخصص هزینه ، فایده اجتماعی ) 

 هویت سازمانی از ایدئو لوژی سازمانی سرچشمه میگیرد و به شرح ذیل تعیین می شود . 

. ایجاد نمادهای استراتژیک با فراگردهای دائمی ، حرکت های فکری ، توافقات جمعی 

. ایجاد سازمانی با پویایی گروهی و طرح مفروضات اساسی ( تازه پردازی ها ) و اثرات بخش 

. با ز اندیشی بنیادین در طرح ها ، ذهن دها و پیش داوری ها 

. ایجاد نظامات جدید مدیریتی و سازمانی 

. ایجاد فرهنگ نوین سازمانی در فعالیت های مرتبی

آینده نگری یا چشم انداز هلدینگ توسعه نفت خلیج فارس به شرح ذیل می باشد:

 ارزش های مرکزی :

   . توسعه و تقویت روحیه و ارزش های اسلامی کارکنان 

   . رشد و ارتقاء جامعه صنعتی با تکیه بر ارزش های اسلامی 

   . اعتلای عزت نفس و توجه به کرامت انسان 

   . اصل خود باوری و خود اتکایی

   . دستیابی به انسان های خلاق و چند بعدی از لحاظ تخصصی 

قصد و عزم :

    . هلدینگ توسعه نفت خلیج فارس باید در دنیای صنعت بدرخشد 

    . ورود به بازار های جهانی 

    . ایجاد توانمندی بین المللی در صنعت سنگین و جلب رضایت مشتریان در جهت تسخیر بازار های هدف 

    . همسو شدن با تکنولوژی های بین المللی و ایجاد تحول در صنایع اساسی 

 اهداف جاه طلبانه ( BHAGS ) :

. تبدیل هلدینگ توسعه خلیج فارس به یک شرکت پیمان کار عموومی ( I.G.C )

تبدیل هلدینگ توسعه نفت خلیج فارس به یک شرکت با تکنولوژی برتر 

چشم انداز :

        . تسخیر بازار های ملی و منطقه ای 

        . پیشتاز صنایع سنگین در منطقه 

        . توانمندی بین الملل در صنعت سنگین 

        . دستیابی به رشد متوسط سالانه 20% در فروش محصولات و خدمات 

X