هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

خودرو های تجاری سنگین – HEAVY DUTY

سیستم های انتقال قدرت -GL TRANSMISSION

گیربکس اتومات ATF

روغن مونور ENGINES OIL

X