هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس

90
91
92
93
94
95
previous arrow
next arrow

حوزه های فعالیت

کمک به جهانی متنوع تر ، برابر تر و فراگیر تر

چشم انداز هلدینگ بین المللی توسعه نفت خلیج فارس یک چشم انداز جسورانه است ، تبدیل شدن به یکی از متنوع ترین و فراگیر ترین سازمانها در جهان ، مکانی که در آن همه (از کارمندان ، مشتریان ، شرکا و تامین کنندگان ما ) احساس ارزش مندی احترام و حس تعلق قوی داشته باشند

برخی از کارهای اخیر ما را برای مشتری بررسی کنید.

0 %
محبوبیت
0 %
رضایت مشتریان
0 +
نیرو ها
0 +
پروژه های انجام شده
خدمات

چه خدماتی را  ارائه می دهیم

آلبوم

3d74f901-0b40-4208-987d-7cc4d0fc4437
4e041dab-5a51-42e5-9245-041f611b56fa
005cf8b9-1815-44da-b149-9ea2b98bdb9c
5abb0ce8-5d9a-4c0b-9498-711540b81871
5b6df1fb-d72b-4bc2-a37f-383e2d141d59
165fb36c-8f0e-4c5e-961e-b16b5e62a9cc
59d25b91-77a7-4671-9e85-cfd655b254c2
59b5bf7e-ec30-4652-8357-be8a9366b083
55a01465-d38b-4aab-b4da-c501fb98b4f6
27d939ee-3173-4ebb-a327-c6140510d9e8
19d7d39c-dd27-4c3d-a278-d2706926c69b
8a081ae2-bebd-48e7-b0e6-5b6ad1fa5232
494b01ee-15dc-4969-a419-93626eac6801
519c6929-bb43-4343-b988-f0697e58db65
905d0b4d-20db-47c9-ba7c-0b44b75208e9
2094fca8-7e73-4c74-919d-8981d90d4279
227516e2-3fe6-45d6-b5c4-ebf0b0016ea9
1387078e-2a3b-4d5c-a2c8-09e7252a6f5a
29040715-5572-4e7b-a7f0-8d5cd96795f9
db677b3d-bb75-465e-8633-ed1d47cabdef
c9be5503-392a-4ec4-a42c-eacb4f9faaad
c2ee56e1-c5a7-4ac7-8bfc-aaebbe9629b2
abc21af7-daa8-4bb6-bf3c-34507c61a2f5
a60a6856-b900-4762-b6f0-749c8a7ec57f
74821179-bb61-4524-b437-b502e85173ca
a1b499f1-4728-4c4d-83fc-9bf9a96664a3

شرکتهای همکار

شرکتهای طرف قرار داد

شرکتهای زیر مجموعه

X